Selecteer een pagina
Disclaimer

Alle verstrekte persoonsgegevens en informatie, worden conform wetgeving vertrouwelijk behandeld.

Aansprakelijkheid

Hoewel wij voortdurend zorg en aandacht besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Juf Willemijn niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Juf Willemijn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Juf Willemijn. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Juf Willemijn is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Juf Willemijn geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Melden van onjuistheden

Mocht u op onnauwkeurigheden, onvolkomenheden of out-to-date informatie stuiten, dan stellen wij het zeer op prijs als u daarover contact met ons opneemt, middels een e-mail.